Saga of the Samurai 1

Saga of the Samurai 1

Saga of the Samurai 1 – The Takeda Rises To Power – The Kai Takeda 1 (1130-1467)